Vinnovaprojekt

Digidem Lab har fått förtroendet av Vinnova att samordna och utveckla ett nationellt civic tech-ekosystem i Sverige.

Tillsammans med RISE och Coompanion och i partnerskap med Mötesplats Social Innovation, Bron Innovation, Code for All och Centrum för Tjänsteforskning kommer vi att inom projektet Civic Tech Platform ge stöd till civic tech-projekt och utveckla samarbetet inom nätverket Civic Tech Sweden.

Målet är att skapa ett inkluderande, medborgardrivet och tvärvetenskapligt civic tech-nätverk, med en bred geografisk förankring, som tillsammans löser samhällsutmaningar.

Till projekt inom Vinnovas civic tech-utlysning erbjuder vi

  • Kommunikationsstöd för spridning av projekten och civic tech-begreppet.
  • Sammanställning och dokumentation av projektresultat.
  • Presentation av projekten på konferenser och andra relevanta sammanhang.

Erbjudande riktar sig i första hand till de Vinnova-finansierade projekten inom civic tech-utlysningen, men är också är öppet för andra projekt inom Civic Tech Sweden.

Till projekt inom nätverket Civic Tech Sweden erbjuder vi

  • Nationella och regionala Civic Tech Lab för kunskapsutbyte och projektutveckling.
  • Stöd i att starta en lokal grupp och börja arrangera civic tech-aktiviteter på sin ort.
  • Workshops och rådgivning i affärsutveckling och modeller för samverkan med offentliga aktörer.
  • Kommunikationsstöd och hjälp i att nå ut till potentiella användare.
  • Nätverksbyggande och stöd i att hitta relevanta partners.
  • Temaföreläsningar med nationella och internationella experter inom bland annat öppen data, digitalt deltagande och medborgardriven innovation.

Erbjudandet riktar sig till Civic Tech Swedens bredare community, men är också öppet för de Vinnova-finansierade projekten inom utlysningen.

Projektparter

Digidem Lab är ett demokratilabb som arbetar för medborgardeltagande med ny teknik.

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som samlar 2800 forskare och utvecklare inom teknisk expertis och samhällsutmaningar.

Coompanion Sverige ger rådgivning och stöd i affärsutveckling till kooperativ och sociala företag.

Övriga partners

Civic Tech Sweden, Mötesplats Social Innovation, Bron Innovation, Code for All och Centrum för Tjänsteforskning.

Pernilla Näsfors Östmar

Kontakta Pernilla om du har frågor om projektet.
pernilla@civictech.se

Projekt

Digifysiska vårdkontakter

Projektet Digifysiska vårdkontakter ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland.

Open Up! Öppen Upphandling

Få insyn i din kommuns fakturor!

Partners